Aparatul administrativ al Primariei

Hotărârile Consiliului Local si dispozitiile primarului sunt duse la îndeplinire de institutia care se numeste Primărie. Primarul comunei Tudor Vladimirescu ca autoritate executivă subordonează personalul ce încadrează serviciile functionale ale primăriei, organizează si conduce activitatea de servicii publice în scopul solutionării hotărârilor Consiliului Local si a dispozitiilor legale în viguare.

Gheorghe Costel
Gheorghe Costel

Primarul comunei Tudor Vladimirescu este COSTEL GHEORGHE este ales de către săteni prin vot direct, secret si liber exprimat si în conditiile prevăzute de lege privind alegerile locale si are în principal următoarele atributiuni

- asigură respectarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tării, ale decretelor Presedintelui României, ale Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autorităti ale administratiei publice centrale si ale hotărârilor Consiliului Judetean.

- asigură executarea hotărârilor Consiliului Local, iar în cazul în care apreciază că o hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunostintă sesizează pe prefect.

- poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum cu privire la problemele locale de interes obstesc si pe baza hotărârii Consiliului ia măsuri de organizare a acestei consultări.

- prezintă Consiliului anual sau ori de câte ori este necesar rapoarte privind starea economică si socială a comunei

- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului

- exercită functia de ordonator principal de credite.

- ia măsuri pentru prevenirea calamitătilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor împreună cu organele specializate ale statului.

- asigură ordinea publică si linittea populatiei prin intermediul politiei comunitare care au obligatia să răspundă solicitărilor sale.

- asigură întretinerea drumurilor din comună.

- supraveghează târgurile, pietele, scolile, grădinita, liceul, dispensarul ai ia măsuri pentru buna functionare a acestora

- elaborează proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorică, numarul de personal si salarizarea acestuia spre competenta aprobare a Consiliului Local

Dumitru Chiosa
Dumitru Chiosa

Viceprimarul comunei Tudor Vladimirescu este DUMITRU CHIOSA, a fost ales în functie prin votul secret al majoritătii consilierilor locali pe durata mandatului Consiliului Local pentru a sprijini activitătile executive ale administratiei publice locale, cu activitătile delegate de primar. Principalele atributii delegate viceprimarului sunt:

- răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei.

- ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere industriale sau de orice fel.

- asigură repartizarea locuintelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local.
Primăria comunei Tudor Vladimirescu dispune de un aparat propriu de specialitate compus din:Polodeanu Sandita
Polodeanu Sandita

POLODEANU SĂNDITA - Secretar

- participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local

- coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juritic, de stare civila, autoritate tutelera si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local

- avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale

- avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului

- urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal

- asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local

- asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanelor interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 3 zile daca legea nu prevede altfel

- asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ

- elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii

- legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale, in conditiile legii

- secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, stabilite de primar

- secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.


Radulescu Fanica
Radulescu Fanica

RĂDULESCU FĂNICA - Referent III, superior I

- organizeaza, indruma si coordoneaza operatiunea de elaborare a lucrarilor privind bugetul local al comunei , precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordonare comunala. Elaboreaza si supune spre aprobare primariei comunale programul calendaristic de desfasurare a lucrarilor privind bugetul local

- pregateste si intocmeste lucrarile referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei: verifica, analizeaza si centralizeaza bugetele institutiilor publice din subordinea comunei

- elaboreaza calcule ( variante) proprii privind nivelul si evolutia acestora, in perspectiva pentru actiunile financiare din bugetul local si din bugetele institutiilor publice cu venituri extrabugetare

- verifica si analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice de subordonare locala, urmarind necesitatea, oportunitatea si baza legala a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare si din fonduri extrabugetare, mobilizarea resurselor existente, cresterea eficientei in utilizarea fondurilor

- stabileste in toate etapele dimensionarea cheltuielilor si transferul din bugetul administratiei central de stat in functie de nivelul veniturilor proprii determinate in colaborare cu organelle de evident si incasarea impozitelor si taxelor comunale. Definitiveaza proiectul bugetului propriu al comunei

- asigura exercitarea controlului financiar preventive pentru platile effectuate din bugetul comunei, eliberari de valori material si pentru alte operatiuni specific potrivit reglementarilor in viguare

- conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul general al comunei; a gestionarii valorilor material a bunurilor de inventar, al mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii si exercita controlul periodic

- intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizarea privind executia bugetului local al comunei si al institutiilor publice, a cheltuielilor de subordonare locala, Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene

- intocmeste rapoarte de specialitate ce tin de compartimentul financiar-conabil pentru sedintele consiliului local

- intocmeste si alte situatii ce apartin de compartimentul financiar contabil

- exercita si alte atributii prin acte normative sau stabilite de primarul comunei.


Craciun Rodica
Craciun Rodica

CRĂCIUN RODICA - Inspector Principal II

- completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrul agricol

- eliberarea adeverintelor ale căror date rezultă din registrul agricol

- eliberarea certificatelor de producător

- întocmirea fiselor de punere în posesie, conform legilor fondului funciarSuru Liliana
Suru Liliana

SURU LILIANA - RĂDITA - Referent III, principal I

- participă la reintegrarea în comunitate a copiilor aflati în plasament institutional

- întocmeste dosarele de ajutor social si alocatii de stat, alocatii pentru copii nou-născuti, alocatii complementare si alocatii de sustinere pentru familia monoparentală

- efectuarea de anchete sociale

- cunoasterea si respectarea legislatiei în viguare privind copilul aflat în dificultate

Basoc Veronica
Basoc Veronica

BASOC VERONICA - Inspector Asistent I

- asigura evident nominal ( pe platitor) si evident centralizate ( pe surse de venituri) a debitelor si incasarilor din impozite, taxe si alte venituri de la personae fizice si juritice ;

- elaboreaza lucrarile privind proiectul bugetului local- parte de venituri;

- confirma pe baza verificarilor facute de organele de incasare primirea spre executare si incasare a debitelor transmise de alte unitati, potrivit legii, organelor de incasare;

- preda agentilor fiscali procesele verbale de impunere dup ace a efectuat operatiunile de debitare in registrele de rol unic si in registrele de evident a veniturilor pentru inmanarea acestora contribuabililor sub semnatura pe dovezile de predare- primire;

- efectueaza zilnic verificarea documentelor de casa prin punctarea sumelor din fiecare chitanta emisa de organelle de incasare cu cele inscrise in borderourile desfasuratoare ale incasarilor;

- intocmeste actele prevazute de dispozitiile legale care se elibereaza cetatenilor prin care se atesta situatia lor financiara;

- intocmeste situatiile( listele) anuale privind situatia sumelor restante si a sumelor platite in plus pe surse de venituri

- intocmeste borderoul de scadere cu sumele reprezentand bonificatiile acordate la platile facute cu anticipatie;

- organizeaza si coordoneaza activitatea de caserie a unitatii in baza normelor si instructiunilor specific. Verifica, cel putin o data pe luna soldul casei, luand masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor atunci cand este cazul;

- raspunde de conducerea evidentelor contabile prin inregistrarea debitelor si incasarilor provenite din impozite, taxe si alte fonduri special, activitati autofinantate de la contribuabilii, personae fizice si juritice in registrele contabil: registrul partizi venituri, registrul rol nominal unic

- indeplineste si alte atributii stabilite de primarul comunei.


Popa Aura
Popa Aura

POPA AURA - Consilier

-elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor communicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii

- elaboreaza documentatia de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs

- indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute in ordonanta de urgent 34/ 2006

- aplica si finalizeaza procedure de atribuire

- constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice

- intocmeste statele de salarii aferente activitatilor din cadrul unitatii

- intocmeste declaratiile si situatiile ce decurg din obligatiile salariatilor si al institutiei publice in format electronic sau in scris si le transmite organelor de drept.


Miron Andreea
Miron Andreea

MIRON ANDREEA ECATERINA - Referent de specialitate gradul III

Miron Andreea Ecaterina manager RECL* care indeplineste urmatoarele responsabilitati

- asigură managementul integrat al resurselor umane si materiale ale RECL*

- informează membrii comunitătii asupra utilitătii serviciilor si facilitătilor oferite în cadrul retelei

- exercita functia de facilitator pentru activitatea economica , culturala, educationala, comunicare din cadrul comunitatii

- Ofera consultanta pentru acces la informatie si surse de cunoastere pentru toti cetatenii din comunitate prin RECL*


Rata Viorica
Rata Viorica

RATĂ VIORICA - Referent III, superior II

- emite pentru sumele încasate chitante din chitantierele oficiale

- înregistrează debitele si încasările în extrasul RO, aplică măsurile de urmărire silită si întocmeste acte de insolvabilitate conform prevederilor legale

- efectuează depunerea la bancă, cec, sau oficiul postal a tuturor sumelor încasate în termenul prevăzut de normele legale

- conduce registrul de casă si extrasul de rol


hodorogea sandu
Hodorogea Sandu

HODOROGEA SANDU - Administrator târg

- organizează activitatea târgului

- asigură întretinerea si dotarea târgului, urmăreste executarea investitiilor si ia măsuri în acest sens

- urmăreste activitatea casierilor din târg

- raportează primarului despre modul de desfăsurare a activitătii târgului si probleme deosebite.


Chirila Cati
Chirila Cati

CHIRILĂ CATI ZAMFIRICA - Referent I, Cămin cultural

- organizează activităti cultural atractive cu sprijinul nemijlocit al tineretului si a celorlalte categorii de cetăteni din comună

- colaborează cu toate institutiile culturale în vederea diversificării si ridicării nivelului calitativ al vietii cultural artistice la nivelul comunei

- gestionează si răspunde de folosirea, păstrarea si conservarea patrimoniului clădirii

- gestionează materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si bilete de spectacol

Iacob Mariana
Iacob Mariana

IACOB MARIANA- Bibliotecar

- actionează pentru completarea colectiilor bibliotecii cu lucrări din productia editorială curentă

- execută prelucrarea biblioeconomică, descrierea bibliografică si clasificarea colectiilor conform normelor tehnice promovate de Ministerul Culturii

- organizează activităti specifice de comunicare a colectiilor, expozitii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane si alte asemenea întâlniri culturale.


Pruna Ioana
Pruna Ioana


PRUNĂ IOANA- Guard
Politia Comunitara
Politia comunitara

POLITIA COMUNITARĂ

- BASOC DUMITRU

- MANEA STEFAN

- ANDRONACHE MARIN

- MIHALACHE GABRIEL

- TUDOSE VALENTINP.S.I.
P.S.I.

P.S.I - Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentă functionează 24 din 24 sunt 3 pompieri si soferi în acelasi timp. Detin o masină de interventii în caz de incendiu, cutremure, inundatii, care deserveste si comunele vecine. Se fac instruiri periodice sub supravegherea I.J.S.U, în urma măsurilor de prevenire luate sau redus pagubele rezultate din incendii de peste 50%.

- RADU PETRUS

- BORDEIANU NECULAI

- STAN NELU

Dispensarul Uman
Dispensarul Uman

DISPENSARUL UMAN

- 2 medici de familie, un cabinet stomatologic, serviciu de permanentă cu 6 medici si serviciul de ambulantă care functionează 24 din 24, medicii de familie sunt dotati cu un analizor si un electrocardiograf.
(*) Punctul de acces public la informatie (PAPI) face parte din RECL si are ca scop cresterea accesului la informatie pentru cetateni si desfasurarea de activitati care vizeaza dezvoltarea cunoasterii, formarea de resurse umane competente si stimularea economica, educationala si culturala a comunitatii. Serviciile din cadrul PAPI sunt urmatoarele

- de informare si comunicare directa si prin internet

- servicii de formare si instruire

- activitati educationale, culturale si de informare

- servicii multiple, comunicatii (fax, telefon), copiere, multiplicare,redactare, scanare de documente.